Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy

Sprawdź szczegóły oferty

Poręczenie – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami!

 • Aneta Moroń, tel. 605 399 420
 • Małgorzata Statkiewicz, tel. 661 590 540
 • Lub skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy: www.funduszpomerania.pl/kontakt
Parametry produktu Jak otrzymać poręczenie należytego wykonania umowy? Korzyści Dokumenty do pobrania

Startujesz w przetargach? Skorzystaj z zabezpieczenia należytego wykonania umowy!

Czy wiesz, że nie musisz wpłacać wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu? Możesz skorzystać z naszego poręczenia.

W swojej ofercie poręczeń oferujemy :

 • poręczenia należytego wykonania umowy
 • poręczenia gwarancji rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości
 • poręczenia zwrotu zaliczki

Jeśli startujesz w przetargach możemy zaoferować Ci nieodnawialną linię w ramach której  można skorzystać  z poręczenia należytego wykonania umowy i/lub rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości i/lub zwrotu zaliczki.

Dzięki zabezpieczeniu należytego wykonania umowy:

 • zwiększasz swoją płynność finansową,
 • możesz wystartować w większej ilości przetargów,
 • podjąć się realizacji kolejnych umów,
 • Zamawiający ma pewne zabezpieczenie i sprawdzonego Wykonawcę.

Zabezpieczenie jest udzielane na okres trwania całej umowy. Czy wiesz, że jeśli wpłaciłeś gwarancję należytego wykonania umowy możesz zamienić formę zabezpieczenia na poręczenie i odzyskać zamrożone pieniądze?

O zabezpieczeniu należytego wykonania umowy:

 • Zabezpieczenie do kwoty 1,5 miliona złotych
 • Poręczenie udzielane na okres trwania umowy z Zamawiającym
 • Roczny limit do kwoty 1,5 miliona złotych

Opłaty:

 • do 60 miesięcy okres poręczenia – od 0,6 % – od wysokości poręczenia za każdy rozpoczęte trzy miesiące
 • powyżej 60 miesięcy okres poręczenia – od 0,8 % – od wysokości poręczenia za każdy rozpoczęty okres trzech miesięcy
 • otwarcie rocznego limitu poręczenia należytego wykonania umowy – od 400 zł

Chcesz skorzystać? Skontaktuj się z nami:

 • Małgorzata Statkiewicz, tel. 661 590 540
 • Aneta Moroń, tel. 605 399 420

Lub napisz do nas:

  [honeypot yourSurname „Your surname”]   

  Fundusz Pomerania Sp. z o.o. jest uprawniony do udzielania poręczeń należytego wykonania umowy i/lub rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości na podstawie art. 449- 453 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, tzn. jest podmiotem o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku postępowań organizowanych bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych formy zabezpieczenia powinny być zgodne z regulacjami opracowanymi przez Zamawiających.

  Oferta poręczeń należytego wykonania umowy i/lub rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości skierowana jest do Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą lub mających siedzibę/oddział na terenie województwa zachodniopomorskiego. O poręczenia Funduszu Pomerania Sp. z o.o. mogą wnioskować mikro, mali i średni Przedsiębiorcy spełniający warunki określone w załączniku nr I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu WE.

  Poręczenia należytego wykonania umowy i/lub rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości pozwalają Przedsiębiorcom zachować płynność finansową i nie blokować środków pieniężnych na okres realizacji umowy oraz okres rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości. Poręczenia mogą zabezpieczyć umowy zawarte w oparciu o postępowania przetargowe prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Poręczenia mogą również zostać użyte przy zabezpieczeniu umów realizowanych w oparciu o np. regulaminy własne, jeżeli Zamawiający przewidział możliwość takiej formy zabezpieczenia.

  Poręczenia należytego wykonania umowy i/lub rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości zabezpieczają prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z umowy i/lub rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości. Fundusz Pomerania Sp. z o.o. udzielając poręczenia zobowiązuje się zapłacić określoną kwotę Zamawiającemu w przypadku, gdy Przedsiębiorca (wykonawca) nie wywiąże się ze zobowiązań wynikających z umowy.

  Fundusz Pomerania Sp. z o.o. w odpowiedzi na coraz dłuższe okresy rękojmi za wady i gwarancji jakości wymagane przez Zamawiających oferuje swoim Klientom brak ograniczeń czasowych w poręczeniach na okres rękojmi za wady i gwarancji jakości.

  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  Jak otrzymać poręczenie?

  Otrzymanie zabezpieczenia jest szybkie i proste. Wystarczy, że złożysz wniosek i dołączysz do niego dokumenty rejestrowe, finansowo-ekonomiczne oraz zaświadczenia/oświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego.

  Twoja firma jest zainteresowana skorzystaniem z poręczenia? Napisz lub zadzwoń do nas.

  Prosimy o kontakt telefoniczny z doradcą klienta Małgorzatę Statkiewicz pod numerem telefonu 661 590 540 lub mailowy m.statkiewicz@funduszpomerania.pl

  Szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów zostanie Państwu indywidualnie przygotowany pod wskazaną formę prowadzenia działalności gospodarczej. Wniosek o udzielenie poręczenia wraz z dokumentami można złożyć osobiście w siedzibie Funduszu lub mailowo.

  W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

   [honeypot yourSurname „Your surname”]   Korzyści dla przedsiębiorcy

   • pełnienie wymogu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i/lub rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości,
   • polepszenie płynności finansowej – Przedsiębiorca nie zamraża środków pieniężnych na okres realizacji umowy oraz na okres rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości,
   • możliwość zawarcia wielu umów jednocześnie,
   • zwiększenie wiarygodność Przedsiębiorcy – sytuacja finansowa Przedsiębiorcy została pozytywnie oceniona przez instytucję finansową tj. Fundusz Pomerania Sp. z o.o.

   Czym jest należyte wykonanie umowy?

   Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (art. 450.1) Zamawiający w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może żądać od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Po zmianach w ustawie zabezpieczenie może wynosić maksimum 5% całkowitej wartości umowy. W wyjątkowych sytuacjach zabezpieczenie należytego wykonania umowy może wynosić nawet 10% wartości kontraktu. Jednak musi to być uzasadnione przedmiotem zamówienia lub wystąpieniem ryzyka związanego z realizacją zamówienia.

   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest istotnym elementem zabezpieczającym Zamawiającego w przypadku, gdy wykonawca nie wykonuje lub wykonał umowę niezgodnie z zamówieniem

   Należyte wykonanie umowy – jak wnieść zabezpieczenie?

   Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w formie poręczenia przez podmioty takie jak Fundusz Pomerania. Dzięki takiemu poręczeniu nie trzeba zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnosić w pieniądzu. To duże udogodnienie dla przedsiębiorcy ponieważ przedsiębiorca może przeznaczyć środki finansowe na inne cele niż na wpłatę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

   Należyte wykonanie umowy – jak pozyskać poręczenie Funduszu Pomerania?

   Przedsiębiorcy chcący skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w Funduszu Pomerania muszą złożyć wniosek o udzielenie poręczenia wraz z załącznikami. Do wniosku należy dołączyć m.in. Specyfikację Warunków Zamówienia, informację z otwarcia ofert, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, projekt umowy jaką Wykonawca zamierza podpisać z Zamawiającym oraz sprawozdania finansowe firmy za bieżący okres i za poprzednie 2 lata.

   Po złożeniu wniosku Fundusz Pomerania przystępuje do procedury rozpatrzenia wniosku o udzielenie poręczenia należytego wykonania umowy. Wnioski rozpatrywane są na bieżąco i umowę o udzielenie poręczenia należytego wykonania umowy możemy podpisać nawet w ciągu dwóch dni od złożenia wniosku przez przedsiębiorcę.

   Należyte wykonanie umowy – do jakiej kwoty można uzyskać poręczenie Funduszu Pomerania

   Fundusz Pomerania może udzielić jednemu przedsiębiorcy poręczenia należytego wykonania umowy nawet do kwoty 1,5 mln zł. Należy jednak pamiętać, że ustawa o Prawie Zamówień Publicznych pozwala na łączenie kilku rodzajów zabezpieczeń co oznacza, że firma może pozyskać poręczenie należytego wykonania umowy oferowanego przez Fundusz Pomerania w wysokości 1,5 mln zł, a pozostałą część zabezpieczenia wnieść w pieniądzu czy w gwarancji ubezpieczeniowej.

   Fundusz Pomerania wspiera mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Wśród naszych klientów są firmy, które korzystają z poręczenia w maksymalnej oferowanej przez nas kwocie, ale również zabezpieczamy mniejsze kontrakty, gdzie nasze poręczenie należytego wykonania umowy wynosi tylko kilkanaście tysięcy złotych.

   Przykładowo, gdy przedsiębiorca wygrał przetarg, który opiewa na kwotę 100 tysięcy złotych brutto musi zazwyczaj wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy o wysokości 5 tysięcy złotych. Dzięki poręczeniu Funduszu Pomerania nie musi wpłacać tej kwoty w pieniądzu i zmniejszać swojej płynności finansowej.

   Tak samo dzieje się w przypadku postępowań opiewających na większe kwoty. Jeden z naszych klientów wygrał przetarg na budowę komendy policji, który opiewał na kwotę 32 milionów złotych, a wymagane zabezpieczenie wynosiło 1,6 mln zł. Dzięki nam zwycięska firma uzyskała poręczenie należytego wykonania umowy na kwotę 1 mln zł i dodatkowo skorzystała z innej formy zabezpieczenia w wysokości 600 tys. zł. Przedsiębiorca nie musiał zamrażać 1,6 mln zł w gotówce, a zaoszczędzone środki mógł przeznaczyć na przykład na realizację innych zamówień czy inwestycje w swojej firmie.

   Dodatkowo przedsiębiorcy mogą skorzystać z wymiany rodzaju zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca, który wpłacił zabezpieczenie w pieniądzu może skorzystać z poręczenia należytego wykonania umowy Funduszu Pomerania i odzyskać od Zamawiającego wpłacone środki.

   Należyte wykonanie umowy – kto może pozyskać poręczenie Funduszu?

   Poręczenie należytego wykonania umowy może pozyskać przedsiębiorca z terenu Pomorza Zachodniego, który kwalifikowany jest jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca.

   Kontakt

   Zapraszamy do kontaktu.
   Chętnie odpowiemy na Państwa pytanie.

   Centrum Biurowe POSEJDON,
   Brama Portowa 1, 70-225 Szczecin
   (Wejście C od ul. Kaszubskiej, piętro I)

   Napisz do nas
   biuro@funduszpomerania.pl

   Telefon kontaktowy
   +48 91 813 01 10