Zachodniopomorski Fundusz Rozwoju

Informacje ogólne Reporęczenia Obrotowe Reporęczenia Inwestycyjne Dokumenty do pobrania

Zachodniopomorski Fundusz Rozwoju powstał w wyniku podpisania w dniu 1 sierpnia 2017 roku Umowy pomiędzy Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. a Województwem Zachodniopomorskim.

CELE ZFR:

•             likwidowanie barier w dostępie do kapitału
•             wspieranie projektów inwestycyjnych
•             wspieranie MŚP w rozwijaniu działalności gospodarczej
•             tworzenie nowych miejsc pracy
•             wzmacnianie potencjału rozwojowego regionalnej gospodarki
•             wspieranie podnoszenia kwalifikacji pracowników
•             wspieranie działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa
•             finasowanie/współfinansowanie projektów badawczych
•             promocja gospodarcza Pomorza Zachodniego na arenie krajowej i międzynarodowej
•             wspieranie działań z zakresu rewitalizacji
•             wspieranie innych obszarów z zakresu polityki rozwoju miast i obszarów wiejskich

Fundusz Pomerania dzięki Zachodniopomorskiemu Funduszowi Rozwoju realizuje projekty reporęczeniowe, które umożliwiają wsparcie przedsiębiorców w formie poręczeń kredytów, leasingów, wadiów czy należytego wykonania umowy.

Poręczenia udzielane przez Fundusz Pomerania pochodzą ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju z wkładów wniesionych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Dzięki tej formie wsparcia przedsiębiorcom z naszego regionu łatwiej będzie uzyskać dostęp do finansowania zewnętrznego.

Pomoc dostępna w ramach poręczeń nie ma formy bezpośredniego dofinansowania, co oznacza, że nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, lecz udzielana jest w ramach rynkowych instrumentów finansowych. Wsparcie to może być również udzielone w formie pomocy de minimis.

Poręcznie udzielane przez Fundusz Pomerania są również reporęczane przez Zachodniopomorską Agencj Rozwoju Regionalnego S.A.  zgodnie z Umową Operacyjną I Stopnia Produkt Finsowy Reporęczenie Inwestycyjne 1.5  z dnia  5 września 2022 r. oraz 11 października 2022 r. z wkładów wniesionych w ramach Regionalego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013  instrumentów inżynierii finsowej wdrażanych na podstawie art. 44 Rozporządzenia 1083/2006.
Nazwa Produktu
Reporęczenie  Obrotowe
 
Odbiorcy oferty  

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego np. w postaci filii, oddziału, zakładu, z zastrzeżeniem, że jeśli nie posiada siedziby głównej na terenie województwa zachodniopomorskiego, wówczas jego jednostka organizacyjna musi funkcjonować na terenie województwa zachodniopomorskiego przez okres minimum 3 miesięcy przed zawarciem Umowy Podstawowej. W przypadku udzielania na rzecz konsorcjantów Poręczeń wadialnych lub Poręczeń NWUZP co najmniej jeden z nich musi spełniać warunki, o których mowa w zdaniu poprzednim.

Cechy i zalety poręczenia  

1) wysoki poziom poręczenia – do 80% wartości Zobowiązania, maksymalnie 500.000,00 zł

2 ) długi okres ważności poręczenia – do 63 miesięcy
3) poręczenie stanowi pomoc de minimis (  pomoc de minimis nie dotyczy Poręczenia NWUZP oraz Poręczeń wadialnych)
Cel kredytowania  

Finansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy Odbiorcy Ostatecznego

Zastosowanie poręczenia  

a) kredyt obrotowy odnawialne i nieodnawialne

b) wadium przetargowe złożone przez Odbiorcę Ostatecznego, który ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy PZP samodzielnie bądź w konsorcjum6 (Poręczenie wadialne)
c) należyte wykonanie umowy zamówienia publicznego (NWUZP)
d) gwarancje bankowe
Koszt poręczenia  

Poręczenie może być bezpłatne (w ramach pomocy de minimis). Dodatkowo Klient nie ponosi żadnych kosztów za poręczenie w całym okresie ważności poręczenia. Brak opłaty za rozpatrzenie wniosku

Główne wyłączenia  

a) prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej

b) refinansowanie zobowiązań o charakterze pożyczkowym lub kredytowym,
c) refinansowanie wydatków bez względu na źródło ich pokrycia,
d) finansowanie zobowiązań z tytułu umów leasingu i faktoringu
 

Ze  szczegółami programu można zapoznać się w Metryce Produktu Finansowego Reporeczenie Obrotowe 1.5

 

Poręcznie udzielane przez Fundusz Pomerania są również reporęczane przez Zachodniopomorską Agencj Rozwoju Regionalnego S.A.  zgodnie z Umową Operacyjną I Stopnia Produkt Finsowy Reporęczenie Inwestycyjne 1.4  z dnia  13 października 2021 r. z wkładów wniesionych w ramach Regionalego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013  instrumentów inżynierii finansowej wdrażanych na podstawie art. 44 Rozporządzenia 1083/2006.
 

Nazwa Produktu

Reporęczenie Inwestycyjne
Odbiorcy
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego, przy czym działalność przedsiębiorcy musi funkcjonować na terenie województwa zachodniopomorskiego przez okres minimum 6 miesięcy przed zawarciem umowy o udzielenie poręczenia.
Zalety poręczenia
 

1) wysoki poziom poręczenia – do 80% wartości  kredytu/pożyczki/leasingu

2) wysoka wartość poręczenia – do 1 000 000,00 zł

3) poręczenie może stanowić pomoc de minimis
Cel kredytowania
 

1) finansowanie inwestycji polegających na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych lub handlowych

2) zakup nieruchomości

3) tworzenie nowych miejsc pracy
4) inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju działalności gospodarczej i zwiększenia zatrudnienia
5) finansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy wynikającego z realizacji celów rozwojowych wskazanych powyżej oraz zakup maszyn, urządzeń lub modernizacja posiadanego parku maszynowego w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięć
 

kredyty inwestycyjne

kredyty obrotowe nieodnawialne (konieczne jest przedstawienie Planu Rozwoju przedsiębiorstwa)

 

Poręczane produkty

Koszt poręczenia Poręczenie może być bezpłatne (w ramach pomocy de minimis). Dodatkowo Klient nie ponosi żadnych kosztów za poręczenie w całym okresie ważności poręczenia. Brak opłaty za rozpatrzenie wniosku.
Główne wyłączenia  

a) refinansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków UE lub krajowych środków publicznych lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej, b) refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub zobowiązań o charakterze leasingowym

c) refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji kredytowej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone
d) dokonanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych Odbiorcy Ostatecznego z wyłączeniem podatku VAT
e) finansowanie działalności deweloperskiej oraz zakup nieruchomości w celu ich dalszej odsprzedaży
 

Ze  szczegółami programu można zapoznać się w Metryce Produktu Finansowego Reporeczenie Inwestycyjne 1.4

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu.
Chętnie odpowiemy na Państwa pytanie.

Centrum Biurowe POSEJDON,
Brama Portowa 1, 70-225 Szczecin
(Wejście C od ul. Kaszubskiej, piętro I)

Napisz do nas
biuro@funduszpomerania.pl

Telefon kontaktowy
+48 91 813 01 10