Kolejne miliony dla przedsiębiorców!

czwartek, 8 września, 2022

W dniu 06.09.2022 Fundusz Pomerania podpisał umowę z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju na udzielanie poręczeń z reporęczeniem.

Dzięki projektowi przedsiębiorcy zyskają wsparcie w zapewnieniu do zewnętrznych źródeł finansowania. Projekt przyczyni się do trwałego rozwoju regionu mikro, małym i średnich przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego.

Projekt realizowany jest ze środków powierzonych Zamawiającemu przez Województwo Zachodniopomorskie na mocy postanowień Umowy powierzenia realizacji zadań własnych zawartej z Województwem Zachodniopomorskim w dniu 1 sierpnia 2017 r. w Szczecinie w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 do instrumentów inżynierii finansowej wdrażanych na podstawie art. 44 Rozporządzenia 1083/2006, zgodnie z postanowieniami art. 98 Ustawy Wdrożeniowej.

Poręczeniem zakwalifikowanym do Projektu mogą zostać objęte transakcje:

a) Kredyty obrotowe finansujący przedsięwzięcia związane ze zwiększonym zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy Odbiorcy Ostatecznego,

 b) wadia przetargowe złożone przez Odbiorcę Ostatecznego, który ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy PZP samodzielnie bądź w konsorcjum (Poręczenie wadialne),

c) należyte wykonanie umowy zamówienia publicznego,

d) Gwarancje.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu.
Chętnie odpowiemy na Państwa pytanie.

Centrum Biurowe POSEJDON,
Brama Portowa 1, 70-225 Szczecin
(Wejście C od ul. Kaszubskiej, piętro I)

Napisz do nas
biuro@funduszpomerania.pl

Telefon kontaktowy
+48 91 813 01 10