Poręczenie należytego wykonania umowy i gwarancja należytego wykonania umowy jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

czwartek, 27 czerwca, 2024

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami!

 • Aneta Moroń, tel. 605 399 420
 • Małgorzata Statkiewicz, tel. 661 590 540
 • Lub skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy: www.funduszpomerania.pl/kontakt

Poręczenie należytego wykonania umowy i gwarancja należytego wykonania umowy jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Wystartowałeś w przetargu i wygrałeś możliwość realizacji zamówienia publicznego? Musisz wnieść Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy? Zobacz jak to zrobić.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zastosowano w Prawie Zamówień Publicznych dla ochrony interesów zamawiającego. W momencie, gdy umowa jest nienależycie wykonana, roszczenia zamawiającego pokrywane są z zabezpieczenia wniesionego przez wykonawcę. Dodatkowo zabezpieczenie może umożliwić pokrycie roszczeń dotyczących jakości i rękojmi, jeśli zamówienie zawiera okres gwarancyjny.

Zamawiający zazwyczaj wymaga wniesienia zabezpieczenia w wysokości 2-5% wartości całego kontraktu, gdzie 5% to maksymalne zabezpieczenie, które instytucja może zażądać. Jeśli wykonawca nie wniesie zabezpieczenia, to umowa nie może zostać podpisana, a wykonawca traci wadium, jeśli było ono jednym z wymogów startu w przetargu.

Prawodawca umożliwił przedsiębiorcom wniesienie zabezpieczenia w kilku formach(1). Może to być zabezpieczenie:

 • w pieniądzu,
 • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
 • gwarancjach bankowych,
 • gwarancjach ubezpieczeniowych,
 • poręczenia funduszy poręczeniowych.

Wady i zalety zabezpieczeń należytego wykonania umowy

Gotówka jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Każda z form zabezpieczenia ma swoje wady i zalety. W przypadku, gdy nasza firma startuje w wielu przetargach i jednocześnie realizuje kilka kontraktów, to każdorazowe wniesienie zabezpieczenia w gotówce może okazać się bardzo trudne, ponieważ może mocno ograniczyć płynność finansową firmy i zablokować możliwości jej rozwoju. Dotyczy to w szczególności dłuższych kontraktów na przykład w zakresie budowy dróg, przedszkoli, szpitali i innych budynków użyteczności publicznej lub wieloletnich umów na dostawy i usługi. Dlatego coraz większa liczba przedsiębiorców korzysta z poręczeń i gwarancji należytego wykonania umowy oferowanych przez instytucje bankowe, ubezpieczeniowe i poręczeniowe.

Warto zauważyć, że część przedsiębiorców, którzy nie mają wiedzy na temat możliwości wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji, wnosi zabezpieczenie w pieniądzu, zaciągając na ten cel kredyt w banku. Jest to najmniej opłacalna forma wniesienia zabezpieczenia, ponieważ kredyt zazwyczaj będzie bardziej kosztowny niż gwarancja czy poręczenie oferowane przez fundusze poręczeniowe.

Poręczenie należytego wykonania umowy, gwarancja należytego wykonania umowy, poręczenia wadialne, kontraktu

Poręczenie należytego wykonania umowy a gwarancja należytego wykonania umowy. Czym się różnią?

Gwarancje są oferowane przez banki i firmy ubezpieczeniowe. Poręczenia natomiast oferują fundusze poręczeniowe.

Poręczenia należytego wykonania umowy funduszy poręczeniowych są optymalną formą zabezpieczenia, ponieważ w porównaniu do gwarancji bankowej nie zmniejszają naszej zdolności kredytowej. Dodatkowo często łatwiej, szybciej i taniej można uzyskać poręczenie należytego wykonania umowy niż gwarancję ubezpieczeniową lub bankową.

Poręczenia należytego wykonania umowy są coraz bardziej popularną formą wnoszenia zabezpieczenia. Przeważnie fundusze poręczeniowe w Polsce są instytucjami należącymi do samorządów województw lub gmin oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Część z nich działa na terenie tylko jednego regionu, a kilka oferuje gwarancje na terenie całego kraju. Struktura własnościowa spółek poręczeniowych jest istotna z kilku powodów. Są to spółki powołane przez instytucje publiczne w celu wspierania lokalnych przedsiębiorców. Wiąże się to z dużą wiarygodnością takiego funduszu oraz możliwością zaoferowania gwarancji na lepszych warunkach niż robią to komercyjnie działające banki lub firmy ubezpieczeniowe.

Dodatkowo struktura większości funduszy poręczeniowych umożliwia często szybsze udzielenie poręczenia niż w przypadku korporacyjnych struktur bankowych i firm ubezpieczeniowych.

Poręczenie należytego wykonania umowy nie obniża zdolności kredytowej firmy, więc przedsiębiorca nie będzie miał problemów, gdy będzie musiał w trakcie trwania gwarancji skorzystać z kredytu inwestycyjnego lub obrotowego.

Gwarancja należytego wykonania umowy w formie poręczenia. Kto oferuje w województwie zachodniopomorskim?

Poręczenie należytego wykonania umowy w województwie zachodniopomorskim można uzyskać w Funduszu Pomerania – funduszu poręczeniowym powołanym z inicjatywy Samorządu Województwa przy udziale Banku Gospodarstwa Krajowego. Celem Funduszu Pomerania jest wspieranie przedsiębiorców poprzez oferowanie poręczeń wadialnych, gwarancji należytego wykonania umowy, poręczeń kredytów i leasingów.

Uzyskanie gwarancji w Funduszu Pomerania jest procesem prostym i krótkim. Przedsiębiorca takie poręczenie może uzyskać nawet w ciągu dwóch dni.

Poręczenie należytego wykonania umowy – zasady udzielania

Fundusz Pomerania może udzielić poręczenia należytego wykonania umowy w wysokości do 1,5 mln zł. W momencie gdy zamawiający wymaga ustalenia większego zabezpieczenia, to wykonawca może część zabezpieczenia wnieść w formie poręczenia, a brakującą resztę w pieniądzu lub gwarancji, poręczeniu innych instytucji.

Poręczenie jest udzielane na okres trwania umowy z zamawiającym, więc przedsiębiorca nie ma problemu, który może wystąpić w przypadku skorzystania z gwarancji bankowej, która z reguły może trwać do 5 lat. Jest to ważne w przypadku realizacji dłuższego zamówienia i występowania gwarancji jakości i rękojmi w zamówieniu.

Kto może skorzystać z poręczenia należytego wykonania umowy oferowanego przez Fundusz Pomerania?

Fundusz Pomerania oferuje gwarancje należytego wykonania umowy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego lub dla firm, które realizują zamówienia na terenie regionu.

Poręczenie należytego wykonania umowy – jak skorzystać?

Otrzymanie gwarancji należytego wykonania umowy w Funduszu Pomerania jest szybkie i proste. Wystarczy złożyć wniosek wraz z dokumentami rejestrowymi, finansowo-ekonomicznymi oraz zaświadczeniami/oświadczeniami z ZUS i US. Doradcy Funduszu pomagają przedsiębiorcom w uzyskaniu poręczenia, odpowiadają na wszystkie pytania i wątpliwości.

Poręczenie wadium i należytego wykonania umowy polepsza płynność finansową firmy, umożliwia ubieganie się i realizację większej liczby zamówień. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z doradcą klienta Małgorzatą Statkiewicz pod numerem telefonu 661 590 540 lub mailowy.

Chcesz otrzymać gwarancję należytego wykonania umowy? Skontaktuj się z nami: Fundusz Pomerania – kontakt.

Poręczenie należytego wykonania umowy – ile trwa i ile kosztuje?

Koszt udzielenia poręczenia jest uzależniony od kilku czynników. Istotna jest wysokość wadium lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jaką ma wpłacić firma ubiegająca się o zamówienie. Drugim czynnikiem jest długość trwania poręczenia. Im dłuższy okres, tym wyższy koszt. Kolejną zmienną jest ocena ryzyka, na którą wpływa stabilność finansowa firmy oraz charakterystyka zamówienia. Nasi doradcy mogą dla każdego zainteresowanego klienta wyliczyć ostateczny koszt otrzymania poręczenia.

 • Do 60 miesięcy okres poręczenia – od 0,6% wysokości poręczenia za każde rozpoczęte trzy miesiące.
 • Powyżej 60 miesięcy okres poręczenia – od 0,8% wysokości poręczenia za każdy rozpoczęty okres trzech miesięcy.

Chcesz skorzystać z gwarancji należytego wykonania umowy? Skontaktuj się teraz:

 • Małgorzata Statkiewicz, tel. 661 590 540
 • Aneta Moroń, tel. 605 399 420

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu.
Chętnie odpowiemy na Państwa pytanie.

Centrum Biurowe POSEJDON,
Brama Portowa 1, 70-225 Szczecin
(Wejście C od ul. Kaszubskiej, piętro I)

Napisz do nas
biuro@funduszpomerania.pl

Telefon kontaktowy
+48 91 813 01 10