Zamiana zabezpieczenia należytego wykonania umowy w prawie zamówień publicznych w 4 krokach.

piątek, 28 czerwca, 2024

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami!

 • Aneta Moroń, tel. 605 399 420
 • Małgorzata Statkiewicz, tel. 661 590 540
 • Lub skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy: www.funduszpomerania.pl/kontakt

Zamiana zabezpieczenia należytego wykonania umowy w prawie zamówień publicznych

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zamówieniach publicznych odgrywają kluczową rolę w minimalizowaniu ryzyka niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez wykonawcę. Chronią one interesy zamawiającego, zapewniając mu środki na pokrycie ewentualnych strat. Poniżej omówione zostaną podstawowe formy zabezpieczeń oraz procedura wymiany kaucji pieniężnej na poręczenie należytego wykonania umowy, a także szczegółowe zalety tej zamiany.

Formy zabezpieczeń należytego wykonania umowy w ustawie Prawo Zamówień Publicznych

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (PZP)(1), zamawiający może wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w m.in. następujących formach:

 1. Pieniądz: Depozyt pieniężny wpłacany na rachunek zamawiającego. Jest to najprostsza i najczęściej stosowana forma zabezpieczenia, która jednak może wpływać na płynność finansową wykonawcy.
 2. Gwarancja lub poręczenie bankowe: Zobowiązanie banku do wypłaty określonej kwoty na rzecz zamawiającego w przypadku niewykonania zobowiązań przez wykonawcę. Gwarancje bankowe są powszechnie akceptowane i zapewniają wysokie bezpieczeństwo.
 3. Gwarancje ubezpieczeniowe: Zobowiązanie towarzystwa ubezpieczeniowego do wypłaty określonej kwoty na rzecz zamawiającego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę.
 4. Poręczenia instytucji poręczeniowych: Zobowiązanie instytucji poręczeniowej do zapłaty określonej kwoty w przypadku niewypłacalności wykonawcy.

Te formy zabezpieczeń są określone w art. 450 ustawy PZP, który przewiduje możliwość stosowania innych form zabezpieczeń, o ile są one przewidziane w umowie i zaakceptowane przez zamawiającego.

Procedura wymiany kaucji pieniężnej na poręczenie należytego wykonania umowy

Wykonawcy, którzy zdecydują się na wniesienie zabezpieczenia w formie kaucji pieniężnej, mogą napotkać problemy związane z płynnością finansową. W takich przypadkach przepisy umożliwiają wymianę kaucji pieniężnej na inną formę zabezpieczenia, na przykład poręczenie należytego wykonania umowy. Poniżej przedstawiono kroki tej procedury:

 1. Uzyskanie nowego zabezpieczenia: Wykonawca powinien uzyskać nowe zabezpieczenie, np. poręczenie należytego wykonania umowy. W tym celu należy skontaktować się z odpowiednią instytucją finansową, która rozpatrzy wniosek i wystawi odpowiedni dokument zabezpieczenia. W województwie zachodniopomorskim taką instytucją jest na przykład Fundusz Pomerania. Doradcy Funduszu Pomerania kontaktują się z Zamawiającym w celu ustalenia zapisów związanych z umową poręczenia i ustalają z nim szczegóły.
 2. Przedłożenie nowego zabezpieczenia zamawiającemu: Wykonawca składa nowy dokument zabezpieczenia zamawiającemu wraz z wnioskiem o zwrot kaucji pieniężnej. Dokument ten musi spełniać wymogi formalne określone w umowie oraz przepisach PZP.
 3. Akceptacja nowego zabezpieczenia: Zamawiający ocenia, czy nowe zabezpieczenie spełnia wymogi umowy i przepisów PZP. Po pozytywnej weryfikacji, zamawiający akceptuje nowe zabezpieczenie.
 4. Zwrot kaucji pieniężnej: Po akceptacji nowego zabezpieczenia, zamawiający zwraca wykonawcy kwotę wpłaconą w formie kaucji pieniężnej. Zwrot powinien nastąpić w terminie określonym w umowie lub przepisach PZP.

Poręczenie należytego wykonania umowy Funduszu Pomerania jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych. Fundusz Pomerania ustala z Zamawiającym kwestie umowy na wniesienie zabezpieczenia w formie poręczenia.

Zalety zamiany zabezpieczenia należytego wykonania umowy na poręczenie

Zamiana zabezpieczenia w formie pieniądza na poręczenie należytego wykonania umowy niesie za sobą szereg korzyści zarówno dla wykonawcy, jak i zamawiającego. Poniżej przedstawiono szczegółowe zalety tej zamiany w punktach:

Zalety dla wykonawcy:

 1. Poprawa płynności finansowej: Wykonawca nie musi zamrażać dużych sum pieniężnych na długi okres, co pozwala na lepsze zarządzanie środkami obrotowymi i inwestowanie ich w bieżącą działalność operacyjną.
 2. Większa elastyczność finansowa: Brak konieczności blokowania gotówki umożliwia wykonawcy szybsze reagowanie na zmiany rynkowe i korzystanie z pojawiających się okazji biznesowych.
 3. Ograniczenie ryzyka niewypłacalności: Przeznaczenie dostępnych środków na bieżące zobowiązania i inwestycje zmniejsza ryzyko problemów z płynnością finansową i ewentualnej niewypłacalności.
 4. Koszt alternatywny: Środki pieniężne nie są zamrożone, co pozwala na ich zainwestowanie w inne projekty lub instrumenty finansowe przynoszące dochód, zmniejszając w ten sposób koszt alternatywny zamrożenia kapitału.
 5. Budowanie relacji z instytucjami finansowymi: Korzystanie z poręczeń może wzmocnić relacje z bankami i towarzystwami ubezpieczeniowymi, co może przynieść dodatkowe korzyści w przyszłości, np. lepsze warunki kredytowe.

Zalety dla zamawiającego:

 1. Pewność zabezpieczenia: Poręczenia bankowe i ubezpieczeniowe są wystawiane przez renomowane instytucje finansowe, co daje zamawiającemu pewność, że w razie potrzeby będzie mógł skutecznie dochodzić swoich roszczeń.
 2. Ułatwienie rozliczeń: Zamiast zarządzać depozytami pieniężnymi, które mogą być administracyjnie skomplikowane, zamawiający może skorzystać z poręczeń, które są łatwiejsze do wdrożenia i kontrolowania.

Zalety wspólne dla obu stron:

 1. Szybsze zwroty zabezpieczeń: Proces zwrotu środków pieniężnych może być czasochłonny, podczas gdy zmiana zabezpieczenia na poręczenie jest zazwyczaj szybsza i mniej skomplikowana.
 2. Elastyczność w zarządzaniu umową: Możliwość zmiany formy zabezpieczenia daje większą elastyczność w zarządzaniu umową i dostosowywaniu się do zmieniających się warunków rynkowych lub sytuacji finansowej wykonawcy.
 3. Zwiększenie konkurencyjności przetargów: Możliwość wniesienia poręczeń zamiast depozytów pieniężnych może przyciągnąć większą liczbę wykonawców do przetargu, co zwiększa konkurencyjność i może prowadzić do uzyskania lepszych ofert.

Zamiana zabezpieczenia w formie pieniądza na poręczenie należytego wykonania umowy jest korzystnym rozwiązaniem dla obu stron umowy, zwiększając efektywność finansową wykonawcy i zapewniając zamawiającemu odpowiednie zabezpieczenie umowy. Procedura wymiany jest prosta i przynosi liczne korzyści, co czyni ją atrakcyjną opcją w systemie zamówień publicznych.

Kto może skorzystać z poręczenia należytego wykonania umowy oferowanego przez Fundusz Pomerania?

Fundusz Pomerania oferuje gwarancje należytego wykonania umowy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego lub dla firm, które realizują zamówienia na terenie regionu.

Poręczenie należytego wykonania umowy – jak skorzystać?

Otrzymanie gwarancji należytego wykonania umowy w Funduszu Pomerania jest szybkie i proste. Wystarczy złożyć wniosek wraz z dokumentami rejestrowymi, finansowo-ekonomicznymi oraz zaświadczeniami/oświadczeniami z ZUS i US. Doradcy Funduszu pomagają przedsiębiorcom w uzyskaniu poręczenia, odpowiadają na wszystkie pytania i wątpliwości.

Poręczenie wadium i należytego wykonania umowy polepsza płynność finansową firmy, umożliwia ubieganie się i realizację większej liczby zamówień. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z doradcą klienta Małgorzatą Statkiewicz pod numerem telefonu 661 590 540 lub mailowy.

Chcesz otrzymać gwarancję należytego wykonania umowy? Skontaktuj się z nami: Fundusz Pomerania – kontakt.

Poręczenie należytego wykonania umowy – ile trwa i ile kosztuje?

Koszt udzielenia poręczenia jest uzależniony od kilku czynników. Istotna jest wysokość wadium lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jaką ma wpłacić firma ubiegająca się o zamówienie. Drugim czynnikiem jest długość trwania poręczenia. Im dłuższy okres, tym wyższy koszt. Kolejną zmienną jest ocena ryzyka, na którą wpływa stabilność finansowa firmy oraz charakterystyka zamówienia. Nasi doradcy mogą dla każdego zainteresowanego klienta wyliczyć ostateczny koszt otrzymania poręczenia.

 • Do 60 miesięcy okres poręczenia – od 0,6% wysokości poręczenia za każde rozpoczęte trzy miesiące.
 • Powyżej 60 miesięcy okres poręczenia – od 0,8% wysokości poręczenia za każdy rozpoczęty okres trzech miesięcy.

Chcesz skorzystać z gwarancji należytego wykonania umowy? Skontaktuj się teraz:

 • Małgorzata Statkiewicz, tel. 661 590 540
 • Aneta Moroń, tel. 605 399 420
 • Lub skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy: www.funduszpomerania.pl/kontakt
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, poręczenie należytego wykonania umowy, gwarancja należytego wykonania umowy, Zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, poręczenie należytego wykonania umowy, gwarancja należytego wykonania umowy, Zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu.
Chętnie odpowiemy na Państwa pytanie.

Centrum Biurowe POSEJDON,
Brama Portowa 1, 70-225 Szczecin
(Wejście C od ul. Kaszubskiej, piętro I)

Napisz do nas
biuro@funduszpomerania.pl

Telefon kontaktowy
+48 91 813 01 10