Czym są gwarancje należytego wykonania umowy?

środa, 16 sierpnia, 2023

W 2020 roku w Polsce zorganizowano około 30 000 przetargów publicznych. W większości z nich istniał wymóg wniesienia wadium i gwarancji należytego wykonania umowy.

Czym są gwarancje należytego wykonania umowy?

W procesie przetargowym, szczególnie w sektorze publicznym, gwarancje należytego wykonania umowy stanowią istotny element, który ma na celu zabezpieczenie interesów zamawiającego oraz zapewnienie jakości i terminowości realizacji projektów. Stanowią one swoiste zabezpieczenie finansowe, mające na celu zagwarantowanie, że wykonawca spełni swoje zobowiązania zgodnie z umową. Gwarancje tego typu są szczególnie istotne w przypadku większych projektów, gdzie istnieje większe ryzyko niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy.

Czym jest gwarancja należytego wykonania umowy w przetargach?

Gwarancja należytego wykonania umowy to zabezpieczenie finansowe, które wykonawca składa na rzecz zamawiającego w celu potwierdzenia swojej gotowości do realizacji projektu zgodnie z określonymi warunkami. Jeśli wykonawca nie spełni swoich zobowiązań lub nie dostarczy zgodnie z umową, zamawiający może skorzystać z gwarancji w celu naprawienia ewentualnych szkód lub innych strat.

Korzyści wynikające z gwarancji należytego wykonania umowy w przetargach:

  1. Zabezpieczenie interesów zamawiającego: Gwarancja umożliwia zamawiającemu uzyskanie finansowego wsparcia w przypadku niewykonania umowy przez wykonawcę lub niewłaściwego wykonania projektu. Dzięki temu zamawiający jest lepiej chroniony przed ewentualnymi stratami finansowymi.
  2. Wzmacnianie konkurencyjności: Wchodząc w przetarg z ofertą, która zawiera gwarancję należytego wykonania umowy, wykonawcy mogą zyskać przewagę konkurencyjną. Takie podejście sygnalizuje, że firma jest gotowa w pełni ponieść odpowiedzialność za jakość i terminowość projektu.
  3. Zwiększenie zaufania: Gwarancje przyczyniają się do budowy zaufania pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Zamawiający widzi, że wykonawca jest pewny swoich umiejętności i gotów wziąć na siebie odpowiedzialność za skutki niewłaściwego wykonania.

Przykłady gwarancji należytego wykonania umowy w przetargach:

  1. Budowa infrastruktury drogowej: Wykonawca biorący udział w przetargu na budowę drogi może być zobowiązany do dostarczenia gwarancji należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy droga wymagałaby napraw lub modyfikacji w krótkim okresie po oddaniu do użytku, wykonawca byłby odpowiedzialny za pokrycie kosztów tych działań. Dzięki gwarancji nie musi wpłacać zabezpieczenia w formie pieniądza i zwiększa się jego płynność finansowa.
  2. Dostawa sprzętu medycznego: W przetargu na dostawę sprzętu medycznego, wykonawca może zobowiązać się do udzielenia gwarancji, że dostarczone urządzenia będą działać zgodnie z określonymi standardami jakości przez określony czas. W razie awarii lub problemów, wykonawca musiałby pokryć koszty naprawy lub wymiany.
  3. Budowa budynku publicznego: Firma odpowiedzialna za budowę przedszkola lub innego budynku użyteczności publicznej może być zobowiązana do dostarczenia gwarancji, że budynek będzie odpowiadał określonym standardom i spełni swoje przeznaczenie. W przypadku stwierdzenia wad, wykonawca musiałby podjąć odpowiednie działania naprawcze.

Podsumowując, gwarancje należytego wykonania umowy w przetargach pełnią kluczową rolę w zapewnieniu jakości, terminowości oraz zabezpieczeniu interesów obu stron transakcji. Działanie to przyczynia się do budowy zaufania i skutecznej realizacji różnorodnych projektów, zwiększa płynność finansową firmy i pozwala przedsiębiorcy na realizację większej liczby projektów

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu.
Chętnie odpowiemy na Państwa pytanie.

Centrum Biurowe POSEJDON,
Brama Portowa 1, 70-225 Szczecin
(Wejście C od ul. Kaszubskiej, piętro I)

Napisz do nas
biuro@funduszpomerania.pl

Telefon kontaktowy
+48 91 813 01 10