Szkolenie z nowelizacji ustawy o Prawie Zamówień Publicznych

Od 16 Listopad 2016 10:00 do 16 Listopad 2016 14:00

W Plac Hołdu Pruskiego 9, 70-550 Szczecin, Polska

Wysłany przez Super User

Kategorie: Szkolenia , Spotkania informacyjne

Hits: 1640

Oceń:

Zapraszamy Państwa na bezpłatne szkolenie pt.

„Nowelizacja z dnia 22 czerwca 2016 r. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - Jak skutecznie przystępować do przetargu”

Termin:

16 listopada 2016 r. w godz. od 1000 do 1400

Cele szkolenia:

Naszym zadaniem jest doprowadzenie do takiego stanu, aby Przedsiębiorca:

 • wiedział gdzie można znaleźć przepisy Prawa zamówień publicznych oraz ich wiążące interpretacje,
 • poznał podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych,
 • poznał podstawowe zasady opisu przedmiotu zamówienia,
 • poznał tryby udzielania zamówień publicznych,
 • poznał zasady udzielania zamówień poniżej kwot określonych w art. 4 pkt8 ustawy Pzp,
 • poznał schematy czynności Zamawiającego i Wykonawcy w trybach podstawowych i najczęściej wykorzystywanych,
 • poznał jakie są inne formy wadiów przetargowych,
 • poznał zasady wnoszenia odwołań;

Zalety szkolenia:

 • grupy liczą maksymalnie do 15 osób,
 • dopasowanie tematyki szkolenia do potrzeb przedsiębiorcy,
 • możliwość bezpłatnych konsultacji z prowadzącym szkolenie,
 • możliwość indywidualnego bezpłatnego doradztwa w pozyskaniu produktów finansowych

Program:

Program szkolenia otwartego zostaje zmodyfikowany aby szkolenie było dla Państwa jak najbardziej efektywne oraz spełniło Państwa oczekiwania.

 1. Prawne podstawy systemu zamówień publicznych po 22.06.2016 r.
 2. Możliwe formy prawne wykonawcy
 3. Komunikacja w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy wykonawcą a zamawiającym
 4. Jak spełnić warunki udziału w postępowaniach? Czym jest selfcleaning? Obligatoryjne i fakultatywne podstawy wykluczenia,
 5. Wykazywanie spełniania warunków w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w sytuacji polegania na zasobach podmiotów trzecich.
 6. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie kryteriów kwalifikacji określonych przez zamawiającego.
 7. Terminy ważne dla wykonawców w trakcie trwania postępowania
 8. Wadium i kwota należytego wykonania umowy
 9. Uzupełnianie oświadczeń i dokumentów.
 10. Jak będą oceniane oferty oraz przesłanki odrzucenia oferty.
 11. Oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, inne omyłki.
 12. Udostępnianie dokumentacji.
 13. Umowa z punktu widzenia wykonawcy
 14. Środki odwoławcze – rozszerzenie katalogu podstaw wnoszenia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

 Wykładowcy:
Eliza Grodzka -Prawnnik, Specjalista ds. zamówień publicznych
Paweł Juras - Radca Prawny, Pełnomocnik ds. zamówień publicznych
Marta Kawiak - Dyrektor o/Szczecin

 Termin:
16 listopada 2016 r. w godz. od 1000 do 1400

 Miejsce:
siedziba „Funduszu Pomerania” Szczecin, pl. Hołdu Pruskiego 9

 Cena: bezpłatnie
Szkolenie obejmuje: 4 godz. lekcyjnych wykładu, materiały seminaryjne, konsultacje, doradztwo