Bezgotówkowe wadium przetargowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Poręczenia wadiów

Charakterystyka produktu:

  • Poręczenie zastępuje wpłatę wadium w formie pieniężnej
  • Poręczenie jest udzielane na okres związania ofertą, nie dłużej niż 90 dni
  • Maksymalna kwota jednostkowego poręczenia 500.000,00 zł
  • Maksymalna wartość przyznanego odnawialnego limitu poręczeń wadialnych 1.000.000,00 zł
  • Odnawialny limit poręczeń wadialnych przyznawany na okres jednego roku

Korzyści dla przedsiębiorcy:

  • brak konieczności angażowania własnych środków, jak również możliwość przystąpienia do przetargu w przypadku braku wolnych środków na wpłatę wadium
  • zwiększenie potencjału Przedsiębiorcy wskutek umożliwienia przystępowania do większej ilości przetargów jednocześnie
  • krótka i szybka procedura
  • istnieje możliwość pozyskania oferty na pozostałe gwarancje określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  • konkurencyjne opłaty z możliwością negocjacji (zgodnie z Tabelę opłat i prowizji)

Fundusz Pomerania jest podmiotem, który spełnia warunki o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5. 

Zgodnie z art. 45 ust. 6 Ustawy z dnia 19 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych:

6. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089, 1475 i 2201).

Premia za polecenie:

Weź udział w Programie PREMIA ZA POLECENIE! Poleć nas znajomym, a otrzymasz Premię za którą będziesz mógł obniżyć prowizję za udzielenie poręczenia wadium! Zapoznaj się z Regulaminem i przystąp do programu klikając w ten link.

Dokumenty do pobrania:

pdf

Tabela opłat i prowizji

Rozmiar : 336.50 kb
Dodanie : 2015-05-14
Modyfikacja : 2018-07-16
docm

Wniosek o udzielenie poręczenia

Rozmiar : 89.23 kb
Dodanie : 2015-05-14
Modyfikacja : 2018-04-05
pdf

Regulamin udzielania poręczeń wadialnych

Rozmiar : 733.34 kb
Dodanie : 2015-05-14
Modyfikacja : 2018-02-22
pdf

Zaświadczenie z PARP

Rozmiar : 502.82 kb
Dodanie : 2018-02-22
Modyfikacja : 2018-02-22
pdf

Regulamin Programu PREMIA ZA POLECENIE 28.03.2018

Rozmiar : 148.27 kb
Dodanie : 2018-04-05
Modyfikacja : 2018-04-05