Poręczenia PARP

Fundusze poręczeniowe na wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorców

Fundusze poręczeniowe dają możliwość poręczenia zapłaty wadium oraz innych form zabezpieczenia zapytań ofertowych.

Fundusze poręczeniowe

Fundusze poręczeniowe to instytucje o charakterze non profit, których głównym celem jest wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorców.

Zadaniem funduszy jest poręczanie zobowiązań finansowych przedsiębiorców, którzy posiadają zdolność kredytową, natomiast nie posiadają zabezpieczeń wymaganych przez instytucje finansujące takie jak fundusze pożyczkowe lub banki. Udzielane poręczenia stanowią od 50% do 80% kwoty pożyczki lub kredytu. 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wsparła liczne instytucje środkami na powiększenie kapitału funduszu poręczeniowego. Środki przeznaczone na ten cel pochodziły z Budżetu Państwa, środków przedakcesyjnych oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

Obecnie fundusze poręczeniowe wsparte przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości mogą poręczać również zapłatę wadium, na zasadach określonych w Prawie Zamówień Publicznych lub zapytaniach ofertowych gdy Zamawiający dopuszcza taką formę zabezpieczenia.

Więcej informacji

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/fundusze-poreczeniowe-na-wsparcie-rozwoju-malych-i-srednich-przedsiebiorcow