Poręczenie należytego wykonania oraz poręczenie rękojmi i gwarancji jakości w Funduszu Pomerania!

Fundusz Pomerania poszerza ofertę dla firm, które biorą udział w przetargach. Dotychczas firmy z Pomorza Zachodniego mogły skorzystać z poręczenia wadium. Teraz dzięki pomocy Funduszu mogą również pozyskać poręczenie zabezpieczenia należytego wykonania oraz poręczenia rękojmi i gwarancji jakości.

Dla Przedsiębiorców jest to duże udogodnienie, ponieważ zabezpieczenie należytego wykonania może być nawet ponad trzy razy większa niż wadium przetargowe i jest przetrzymywana przez zamawiającego przez cały okres wykonywania usługi.

Poręczenia są udzielane do wysokości na okres określony zgodnie z dokumentacją przetargową.

Firmy, które wpłaciły już zabezpieczenie należytego wykonania mogą zamienić formę gwarancji z pieniężnej na poręczenie.

Istnieje możliwość dokonania wstępnej oceny finansowej i przygotowania informacji o możliwości udzielenia poręczenia oraz jego zabezpieczenia.

 

Tekst do produktów

Poręczenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz poręczenia zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancję jakości

Poręczenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości przeznaczone jest dla firm, które świadczą różnego rodzaju usługi (np. budowlane, leśne, reklamowe). Poręczenie obejmuje w szczególności realizację umowy w terminie, spełnienie warunków umowy (np. parametrów jakościowych). 

Korzyści

Dzięki poręczeniom Firma może zawrzeć kontrakt bez własnego wkładu finansowego na wpłatę zabezpieczenia. Poręczenie podnosi wiarygodność Firmy wobec zamawiającego. Proces przyznania poręczenia jest szybki, a koszty niskie.

Informacje

Poręczenie jest udzielane na okres trwania umowy zawarty w ogłoszeniu o przetargu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Maksymalna wysokość poręczenia może wynieść maksymalnie 100% wartość gwarancji należytego wykonania zawartą w SIWZ oraz umowie zawieranej między Zamawiającym i Wykonawcą.

Przedmiotem poręczenia jest zobowiązanie do zapłaty określonej w poręczeniu kwoty w przypadku, gdy Firma, której poręczenie zostało udzielone, nie wykonała bądź wykonała nieprawidłowo zobowiązanie określone w zabezpieczanej gwarancją umowie.

Decyzja podejmowana jest kilku dniach od złożenia wniosku wraz z załącznikami.

Prawo

Poręczenie gwarancji należytego wykonania umowy jest dopuszczone oraz zawarte w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej z dopuszczalnych form wymienionych w art. 148 Ustawy PZP tj.:

  • pieniądzu,
  • gwarancji bankowej,
  • gwarancji ubezpieczeniowej,
  • poręczeniu udzielonym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości*

 

Opłaty

Opłata za przygotowanie poręczenia w wysokości 1% od udzielonego poręczenia (od 100 zł) oraz od 0,5% od wartości poręczenia za każdy rozpoczęty kwartał (od 50 zł). Kwota pobierana z góry za cały okres trwania i wyliczana jest na podstawie oceny ryzyka.