Przede wszystkim gospodarczy rozkwit regionu

W dniach 28-29.09.2017 r. w Szczecinie, w związku z decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o rozwiązaniu Umowy o dofinansowanie oraz planowanym przejęciem zadań Banku Gospodarstwa Krajowego, jako Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE w zakresie zarządzania środkami pochodzącymi z inicjatywy JEREMIE przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., odbyło się spotkanie mające na celu podpisanie porozumień w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umów Operacyjnych I Stopnia, a także podsumowanie realizacji projektów w ramach RPO WZ 2007-2013 oraz prezentację instrumentów finansowych w ramach RPO WZ 2014-2020 i Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju, którego rolą będzie zarządzanie i dystrybucja przedmiotowych środków.

dyplomsmallTo właśnie z myślą o maksymalnym wykorzystaniu funduszy unijnych, w ubiegłej perspektywie finansowej województwo zachodniopomorskie podjęło decyzję o uzupełnieniu dystrybucji środków tradycyjnym mechanizmem dotacyjnym o zwrotną formę finansowania poprzez wdrożenie instrumentów inżynierii finansowej. Spośród instrumentów zwrotnych oferowanych w ramach funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 województwo zachodniopomorskie podjęło działania zmierzające m.in. do wdrożenia – JEREMIE. Decyzja o wdrożeniu Inicjatywy JEREMIE była odpowiedzią na zmieniające się potrzeby finansowe zachodniopomorskich przedsiębiorców. JEREMIE miał na celu przede wszystkim pomoc w kreowaniu aktywności gospodarczej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, znajdujących się w początkowej fazie działalności. Na cele wynikające z JEREMIE województwo wydzieliło w ramach RPO kwotę w wysokości 280 mln zł, które następnie przekazało w zarządzanie Bankowi Gospodarstwa Krajowego, wytypowanemu do pełnienia funkcji Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE.

Fundusz Pomerania Sp. z o.o. od początku swojej działalności zajmował się wspieraniem MSP w województwie zachodniopomorskim. Poprzez przystąpienie w 2010 r., jako Pośrednik Finansowy, do realizacji inicjatywy JEREMIE, Fundusz chciał pokazać przedsiębiorcom, że to właśnie oni są siłą napędową tego województwa, a jego obowiązkiem jest stworzenie im jak najlepszych warunków do rozwoju. Dlatego, przez wszystkie lata realizacji projektu, Fundusz starał się wpływać na wzrost przedsiębiorczości, aktywizować rynek pracy, wspierać rozwój technologii oraz innowacyjności, a przede wszystkim – dbać o gospodarczy rozkwit regionu.