UWAGA! Zmiany w zamówieniach publicznych - szkolenie

W najbliższych tygodniach powinny zacząć obowiązywać zmiany przepisów o zamówieniach publicznych. Są one na tyle ważne i zasadnicze, że wynikają z analizy i wniosków wyciągniętych z praktycznych problemów funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

W najbliższych tygodniach powinny zacząć obowiązywać zmiany przepisów o zamówieniach publicznych. Są one na tyle ważne i zasadnicze, że wynikają z analizy i wniosków wyciągniętych z praktycznych problemów funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

Nasze szkolenie jest skierowane przede wszystkim do mikro i małych przedsiębiorców, którzy uczestniczą lub zamierzają w przyszłości uczestniczyć w systemie zamówień publicznych. Podczas szkolenia przedsiębiorcy będą mogli zapoznać się z ostatnimi zmianami poprzez porównanie dotychczasowego i zmienionego tekstu przepisów. Zajęcia będą prowadzone przez praktyka, a przytaczane przykłady będą wynikać z doświadczeń zawodowych prowadzącego.

26 kwietnia br. (wtorek) zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do siedziby Izby w Szczecinie na spotkanie dotyczące zmian w zamówieniach publicznych. Spotkanie poprowadzi Jarosław Myśko - radca prawny, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych, od 2002 roku zajmuje się tematyką zamówień publicznych po stronie zamawiających i wykonawców. Były arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, aktualnie pełnomocnik w postępowaniach arbitrażowych i sądowych.

"Zmiany w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych, w tym problematyka form wnoszenia wadium, ze szczególnym uwzględnieniem wadium wnoszonego w formie poręczenia"

I. Zmiany przepisów o zamówieniach publicznych

 1. Zmiany zakresu przedmiotowego ustawy.
 2. Zmiany zasad komunikacji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 3. Rozszerzenie katalogu zasad postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 4. Zmiana zasad dotyczących publikowania ogłoszeń o zamówieniach i terminów składania ofert.
 5. Zespoły nadzorujące wykonywanie zamówień na roboty budowlane lub usługi, którego wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość 1 000 000 euro.
 6. Zmiany zasad formułowania warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia z postępowania oraz zasad składania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.
 7. Zmiany w zakresie formułowania SIWZ, w tym oferty częściowe i wariantowe.
 8. Nowe regulacje dotyczące podwykonawców.
 9. Nowy tryb udzielania zamówień: partnerstwo innowacyjne.
 10. Nowe obowiązki informacyjne.
 11. Zmiany w zakresie kryteriów oceny i ofert i problematyki rażąco niskiej ceny.
 12. Zasady dotyczące zakresu możliwych zmian w umowie w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego.
 13. Zmiany w zakresie środków ochrony prawnej.

II. Wadium

 1. Formy wnoszenia wadium.
 2. Zasady wnoszenia wadium w formie pieniądza – problematyka konsorcjum.
 3. Zasady wnoszenia i wypłaty środków z wadium w formie poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.
 4. Zasady wnoszenia i wypłaty środków z wadium w formie gwarancjach bankowych.
 5. Zasady wnoszenia i wypłaty środków z wadium w formie gwarancjach ubezpieczeniowych. Stosowane w praktyce obrotu możliwości wstrzymania wypłaty środków.
 6. Zasady wnoszenia i wypłaty środków z wadium w formie poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 7. Zasady ubiegania się o zwrot nienależnie zatrzymanego wadium. Orzecznictwo.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o potwierdzania obecności pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Uczestnictwo dla firm zrzeszonych w Izbie jest bezpłatne. Partnerem spotkania jest Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych.